Fa Lu Da Fa Lu Da
Domino Domino
Cho Topping IC Cho Topping IC
fruit cocktail fruit cocktail
Cake Ice Cream Cake Ice Cream
Fruit Jelly IC Fruit Jelly IC
IC pudding delight IC pudding delight
IC with cream & jam IC with cream & jam
Pudding IC Pudding IC
Pudding Jelly Pudding Jelly
Mango Pudding Mango Pudding
Yogurt Puddung Yogurt Puddung
Pudding with cream sauce Pudding with cream sauce
Durian Malai IC Durian Malai IC
Ras Malai Ras Malai
Milk Koolfee Milk Koolfee
Chocolate Koolfee Chocolate Koolfee
Straw Koolfee Straw Koolfee
Durian Koolfee Durian Koolfee
Coffee float Coffee float
Milk Shake Milk Shake
Milk Bottle Milk Bottle
Hot-Milk Hot-Milk
Yogurt Yogurt
Milk Cream Milk Cream
Cream Brulee Cream Brulee
Sandwich Delight Sandwich Delight
SWISS ROLL DELICACY SWISS ROLL DELICACY
CHOCOLATE SWISS ROLL DELICACY CHOCOLATE SWISS ROLL DELICACY

 

Opening Hours

Shwe Pu Zun Cafeteria & Bakery House

Contact Information (Head Office)

  • No.79, 9th street, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar.
  • 95-1-222305, 227171, 211709.
    Fax : 95-1-227771
Scroll to top